Polityka Prywatności

Informacje podstawowe o przetwarzaniu danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako: „RODO”) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administrator Administratorem Twoich danych osobowych jest Molex Sp. z o.o.
Cel przetwarzania Przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym dokonanie oceny Twoich kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na danym stanowisku i wybór odpowiednich osób do pracy w naszej firmie.
Podstawa prawna 1)      okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas i wynikającego z przepisu prawa, tj. art. 22Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO);

2)      fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3)      Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione w art. 22Kodeksu Pracy;

4)      Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Twoje Prawa ·      prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych;

·      prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

·      inne prawa określone w informacji szczegółowej.

 

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest MOLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulęcinie pod adresem: ul. Poznańska 23, 69-200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021683, o numerze NIP: 9271629358. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Poznańska 23, 69-200 Sulęcin;
 2. przez e-mail: martyna.cieluch@molex.com;
 3. telefonicznie: 957560138.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres : ul. Poznańska 23, 69-200 Sulęcin;
 2. przez e-mail: aleksandra.dzuman@molex.com;
 3. telefonicznie: 957560176.

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu rekrutacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby:

 1. ocenić Twoje kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na danym stanowisku;
 2. wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszej firmie.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas i wynikającego z przepisu prawa, tj. art. 22Kodeksu Pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 2. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.
 3. Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe (w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o przesłanie maila na następujący adres martyna.cieluch@molex.com z informacją, że chcesz abyśmy zachowali Twoje dane osobowe do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata. Udzielenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne a jej brak skutkuje jedynie wcześniejszym usunięciem przez nas Twoich danych osobowych.

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej, do której należy Molex Sp. z o.o., tj. do Spółek wchodzących w skład Koch Industires Inc.

Wewnątrz struktury Molex Sp. z o.o. dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli: Pracownicy Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Kierownicy Komórek Organizacyjnych, dla których realizowany jest proces rekrutacji.

 

6. Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych;
 2. prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 4. prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w przypadku gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (tj. w zakresie: a) dalszego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub b) przetwarzania innych danych niż: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie lub przebieg dotychczasowego zatrudnienia) możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej lub wyślij mail z informacją o odwołaniu na następujący adres martyna.cieluch@molex.com albo pozostaw swoje oświadczenie o cofnięciu zgody w miejscu, w którym złożyłeś swoje CV lub list motywacyjny.

Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – szczegóły możesz znaleźć pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/155

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do uwzględniania Twojego zgłoszenia w ramach procesów rekrutacyjnych. W przypadku niewybrania przez Ciebie żadnego z procesów prowadzonych w ramach obecnych rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych.